Shadow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ระบบบริการ

  - Submit Grant
  - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  - จองห้องประชุมตึกเวชฯ
  - จองเครื่องมือวิจัยออนไลน์
  - จองห้องปฏิบัติการหน่วยสัตว์ทดลอง
  - บริการหน่วยสัตว์ทดลอง

News

Khon Kaen Smart Living

World Cholangiocarcinoma Day: 2021

MDKKU Next Step Toward Medical Hub

ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวนวัตกรรม​

วีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม